Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους.

Στις διατάξεις του πρώτου μέρους του  Κώδικα υπάγεται το προσωπικό των Δήμων , Κοινοτήτων , δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων,των Συνδέσμων και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. ενώ  στις διατάξεις του δεύτερου μέρους υπάγεται το προσωπικό Ειδικών Θέσεων και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Κατεβάστε τον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων εδώ.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

© 2017 Οικολόγοι Πράσινοι - Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης Suffusion theme by Sayontan Sinha